برگردان

مهرنوشت
مرد و شب

شب، عظیم، تاریک، ارغوانی آسمان، تیره، بیکران، بارانی شبی در هیاهوی سکوتی مرگبار نیمه شب، سایه و مرد و حرف های پنهانی ! مرد در دل شب اِستاده نقش ماه در برکه افتاده باد در گوش مرد نجوا میکند آه…