اندیشه های مهراد آریا

مهراد آریا

مهراد آریا

 چه باید نوشت؟
از مسیرهای طی نشده،
وقتی که در نقطه ی شروع ایستاده ام.